Bolti eladó

TRGOVEC DV – KERESKEDŐ

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: prodajalec/prodajalka
 • Stopnja izobrazbe:
 • Izvedba: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

NAJPOGOSTEJŠA DELA :

 • prevzame in pripravi blago za prodajo
 • estetsko ureja prodajni prostor
 • pozna različne vrste blaga in svetuje kupcu
 • obvlada tehniko prodaje
 • prodaja blago
 • organizira poslovanje trgovine
 • komunicira v različnih jezikih

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Prodajalec se lahko zaposli na različnih področjih. Svoje delo opravlja v prodajalni in izven nje. Prodaja lahko v klasični ali specializirani prodajalni, v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Prodajalec lahko prodaja tekstil, obutev, živila, kozmetične izdelke, elektrotehniko, glasbila, gradbeni material, knjige, nakit, pohištvo, kmetijske in strojniške izdelke, avtomobile..

NADALJEVANJE ŠOLANJA

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Ekonomski tehnik in s tem V. stopnjo izobrazbe.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, in so opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva Obvezno 108  5
M2 Poslovanje trgovskega podjetja Obvezno 324  16
M3 Prodaja blaga Obvezno 513  27
 M4 Upravljanje z blagovno skupino

živila

Izbirno 108                   5
M5 Upravljanje z blagovno skupino

tehnika

Izbirno 108                  5
M6 Upravljanje z blagovno skupino

Tekstilij in drogerijskih izdelkov

Izbirno 108                  5
Skupaj B   1053 53
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk   280 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom   1293 53
D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti kurikulum 
Odprti kurikulum   195 8
Celostni razvoj osebnosti   35 2
Poslovno računstvo   42 2
Poznavanje blaga/živil   64 3
Finančno opismenjevanje mladih   32 2
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     189 KT