Mechatronikai műszerész

MEHATRONIK OPERATER DV – MECHATRONIKAI MŰSZERÉSZ

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka
 • Stopnja izobrazbe: IV.
 • Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

 VPISNI POGOJI

 V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa elektrikar, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave
 • upravlja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih, mehanskih in drugih naprav
 • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov
 • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve
 • izdeluje enostavna električna in druga vezja ter mehanske elemente
 • načrtuje in organizira lastno delo ter ustrezno komunicira s sodelavci in s strankami

PREDMETNIK 

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
         
P1 Slovenščina obvezno 213,0 12
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 213,0 12
P3 Matematika obvezno 213,0 12
P4 Tuji jezik I obvezno 164,0 9
P5 Umetnost obvezno 33,0 2
P6 Družboslovje obvezno 132,0 6
P7 Naravoslovje obvezno 132,0 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164,0 7
Skupaj A   1264,0 66
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99,0 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66,0 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66,0 3
M4 Izdelava električnih tokokrogov obvezno 136,0 7
M5 Uporaba krmilnih naprav obvezno 114,0 6
M6 Priklopi električnih motorjev obvezno 136,0 7
M7 Mehatronski sistemi obvezno 176,0 9
M8 Proizvodni procesi obvezno 146,0 7
M10 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov izbirno 124,0 6
Skupaj B   1063,0 52
C – Praktično izobraževanje v šoli
M4 Izdelava električnih tokokrogov   60,0 3
M5 Uporaba krmilnih naprav   36,0 1
M6 Priklopi električnih motorjev   36,0 1
M7 Mehatronski sistemi   44,0 2
M8 Proizvodni procesi   60,0 3
M10 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov   44,0 2
Skupaj C obvezno 280,0 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom obvezno 1292,0 53,0
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti obvezno 160,0 7
E – Odprti kurikulum
  Obnovljivi viri energije   124,0 6
  Celostni razvoj osebnosti   30,0 1
  Meritve   41,0 2
Skupaj E   195,0 9
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)     2
Skupaj kreditnih točk     189
             

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJE ŠOLANJA

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Tehnik mehatronike ali Strojni tehnik ali Elektrotehnik in s tem V. stopnjo

Mehatronik operater se zaposli v industriji ali obrti, kjer delujejo mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.