Közgazdasági technikum SzK

EKONOMSKI TEHNIK DV – KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • sestavlja uradno in poslovno korespondenco
 • nauči se osnov vodenja, poslovanja in veščin podjetništva
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • izpolnjuje računovodsko in ostalo dokumentacijo ter vodi evidence
 • pozna pravila upravnega postopka in pravne predpise
 • uporablja strokovno terminologijo in komunicira v več jezikih

PREDMETNIK

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/Ssi/ekonomski_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm 

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 487 24
P3 Matematika obvezno 383 19
P4 Tuji jezik I obvezno 417 20
P5 Umetnost obvezno 68 3
P6 Zgodovina obvezno 102 5
P7 Geografija obvezno 68 3
P8 Sociologija obvezno 68 3
P9 Psihologija obvezno 68 3
P10 Kemija obvezno 105 5
P11 Biologija obvezno 105 5
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2698 128
 B – Strokovni moduli
M1 Poslovni projekti obvezno 238 12
M2 Poslovanje podjetij obvezno 272 13
M3 Ekonomika poslovanja obvezno 238 12
M4 Sodobno gospodarstvo obvezno 340 19
M6 Materialno knjigovodstvo izbirno 136 6
M8 Upravno administrativno poslovanje izbirno 136 6
M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5
Skupaj B   1462 73
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   748 30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   304 14
D – Interesne dejavnosti
 ID Interesne dejavnosti   352 14
AD Aktivno državljanstvo   35 2
E – Odprti kurikulum
E Odprti kurikulum   415 19
CRO Celostni razvoj osebnosti   35 2
KPB Komuniciranje in poslovni bonton   35 2
PIR Poslovna informatika z računstvom   120 4
FOM Finančno opismenjevanje mladih   31 2
JES Jezik stroke   33 2
GP Gospodarski potenciali okolja   130 5
UMAT Uporabna matematika   31 2
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     253
             

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Ekonomski tehnik se lahko samozaposli ali zaposli tako v gospodarskih dejavnostih (bankah, poštah, zavarovalnicah, špediciji, carini in v podjetjih v prodaji, nabavi, tajništvu, kadrovski službi, računovodstvu, recepciji itd.) kot tudi v negospodarskih dejavnostih (občinah, upravnih enotah in javnih zavodih).

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Ekonomski tehnik lahko nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov na splošni maturi, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.