Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Na šoli bomo v šolskem letu 2017/18 sistematično izvajali Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, ki je bil potrjenem na 100. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. marca 2007, sklep štev. 4.

Odkrivanje nadarjenih

 

Prvi način

Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ.

Drugi način

Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega, postopek odkrivanja poteka na naslednji način:

1. stopnja – evidentiranje
Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam.
Kriteriji za evidentiranje so: učni uspeh, učiteljevo mnenje ali/in mnenje mentorja, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.

2. stopnja – identifikacija nadarjenih dijakov
Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila:test inteligentnosti z upoštevanjem slovenskih norm, test ustvarjalnosti z upoštevanjem slovenskih norm, ocena učiteljev.

3. stopnja – seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Tretji način

Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.

Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.


Spoštovani nadarjene dijakinje in dijaki!

V Katalogu vsebin za nadarjene dijake si izberite največ dve vsebini, ki vas najbolj pritegneta ter izpolnite spletno prijavnico in načrt dela. Oba dokumenta oddajte koordinatorici dela z nadarjenimi dijaki Nataši Prendl do 20. 10. 2017.